کوزه گر از کوزه شکسته آب می خورد.

Architect’s house is always crooked.